Yaygın Gelişimsel bozukluk, Şizofreni, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ya da
Çekingen Kişilik Bozukluğu için tanı ölçütleri karşılanmıyorsa ve gözlenen
semptomların tanı koymak için yetersiz kalması durumunda konan tanıdır. Bazı
uzmanlar tarafından, dil ve sosyal ilişkiyle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik
kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamda
belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve bağlılık bu kavram ile ilişkili olarak göz önüne alınır